Scientific Chairman Board

Scientific Chairman Board

Chairman: Jinji Gao
Member: Xue Duan, Tianwei Tan, Biaohua Chen, Jianfeng Chen, David G. Evans, Neil R. Foster, Zhengming Gao, Jing He, Zhenyu Liu, Xiaoming Sun, Huashen Tang, Feng Wang, Wenchuan Wang, Min Wei, Yixuan Wu, Shouke Yan, Wantai Yang, Weimin Yang, Le’an Yu, Zhenzhong Yu, Qipeng Yuan,  Liqun Zhang, Ruihong Zhang, Chongli Zhong
 
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn