Scientific Commission
 
Prof. Feng Wang
Prof.Masaru Nakagawa
Prof.Wantai Yang
Prof.Eiji Yashima
Prof. Shouke Yan
Prof. Susumu Kuwabata
Prof. Zhong-Zhen Yu
Prof. Liqun Zhang
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn