Committee
 
Prof. Feng Wang
Prof.Masaru Nakagawa
Dr. Jin Ma
Prof.Eiji Yashima
Prof. Qifang Li
Prof. Susumu Kuwabata
Prof. Xiaofeng Zhang
Prof. Keiji Nagai
Prof. LianghuaXu
Dr. Chengming Li
Prof. Shouke Yan
A/Prof.XiaolongJia
Prof. Zhong-Zhen Yu
Mrs. Qin Li
Prof. Liqun Zhang
 
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn