Contact


International Forum executive office
Director: Yu Wang
Vice director: Haiping Geng, Guangqing Liu, Haijia Su
Member: Chunhua Cui, Weiqi Cui, Changshun Du, Jianghong Feng, Jian Li, Jianwei Li, Xiaoming Sun, Pingyu Wan, Jianlin Wang, Daming Wu, Limin Xu, Qingfeng Yao, Zhongzhen Yu, Xiaoru Zhou
Office 
Staff: Hong Hou, Fujia Li, Sha Li, Chuanyu Liu, Luo liu, Zhongbo Sun, Chunyu Xue, Yanli Wei


Liaisons of each College:
Daojian Cheng (College of Chemical Engineering) Email: chengdj@mail.buct.edu.cn
Xiaolong Jia (College of Materials Science and Engineering) Email: jiaxl@mail.buct.edu.cn
Yong Liu (College of Mechanical and Electrical Engineering) Email: Yongliu@mail.buct.edu.cn
Youqing Wang (College of Information ScienceTechnology) Email:  wang_youqing@mail.buct.edu.cn
Xuezhi Liu (School of Economics and Management) Email:  liuxuezhi678@163.com
Dongpeng Yan (College of Science) Email: Yandongpeng001@163.com
Jie Liu (School of Arts and Law) Email: jieliuapple@yahoo.com
Xing Wang (College of Life Science and Technology) Email: wangxing@mail.buct.edu.cn

 

Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn