Committee

International Forum Committee

Director: Tianwei Tan
Vice Director: Dongsheng Chen, Biaohua Chen, Xianyang Li, Feng Wang
Member: Bing Cao, Jianfeng Chen, Yulong Fu, Haiping Geng, Yujun He, Guangfeng Jiang, Dianqing Li, Zhongwen Li, Ling Liu, Yunlong Shang, Kuisheng Wang, Yu Wang, Xiaoping Yang, Wantai Yang, Le’an Yu, Qipeng Yuan, Weidong Zhang, Ying Zhao, Qunxiong Zhu
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn