Committee
 
Prof. Jinji Gao, Academician
Prof. Houston Wood, University of Virginia, USA  
Prof.  Kuisheng Wang 
Prof.  Daming Wu  
Prof.  Yadong He   
Prof.  Weimin Yang   
Asso. Prof.  Bing Zhang
Asso. Prof.  Hongjie Yu
Asso. Prof.  Weimin Wang  
Asso. Prof.  Yong Liu    
Lecturer  Feng Ren  
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn